Współpracujemy z

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dyskusje z forum

 • Odp: Rower dla kobiety
  I am very happy to have the opportunity to read this useful content.
 • Odp: Premium Rush, Ride like hell - film o kurierach rowerowych
  I feel that this is a very good content. I like it very much because it is very useful.
 • Odśnieżanie dróg rowerowych 2018
  Odśnieżanie dróg rowerowych i chodników - stan na dziś. Ostatnie zdjęcie to chodnik przy ul. Solskiego (nigdy nie jest odśnieżany)Jedyny ratunek w ociepleniu klimatu
 • Odp: Malowanie roweru - sprayplast
  Pozbądź się starego lakieru – po rozkręceniu roweru należy pozbyć się starej powłoki lakierniczej. Zetrzyj ją papierem ściernym. Praca ta wymaga dokładności, jest czasochłonna i męcząca. Jednak dołóż wszelkich starań aby wykonać ją jak najdokładniej. W sklepach można kupić specjalne środki tzw. ściągacze starego lakieru. Ramę maluje się takim produktem, a po kilku minutach ściąga się stary lakier szpachelką. Środek taki w cale nie ułatwia pracy. Przed malowaniem możesz także naprawić niedoskonałości ramy. Wszelkiego rodzaju wgniecenia zamaskuj używając szpachli samochodowej. Gdy jest już wszystko gotowe odtłuść wszystkie elementy, które chcesz pomalować. Możesz do tego wykorzystać benzynę ekstrakcyjną, rozpuszczalnik, czy płyn „Ludwik” rozpuszczony w wodzie.Nałóż podkład – gdy rama jest już odpowiednio przygotowana do malowania przychodzi kolej na nałożenie podkładu. Pamiętaj o odpowiednim jego doborze. Do jasnego koloru bazowego wybierz równie jasny podkład i odwrotnie do ciemnej bazy zastosuj ciemny pod...
 • Odp: Rower jako sposób na odchudzanie
  Bardzo popieram taką jazdę, ale nie zrozum mnie źle – to zabija przyjemność. To znaczy, jeśli jazdę na rowerze traktujesz jako narzędzie do odchudzenia: Dziś 60 kilometrów, jutro 40 kilometrów, pojutrze regeneracja, następnie 100 kilometrów itd. Masz ścisły plan i się go trzymasz – efekty z pewnością się pojawią. Jednak trzeba sobie zostawić margines przyjemności. Niekoniecznie jechać dla planu, ale by po prostu zobaczyć ciekawe miejsce.

Szukaj

Polub nas :-)

Statut stowarzyszenia Email

Statut Stowarzyszenia Bydgoska Masa Krytyczna

 

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu i posiada

osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie może posiadać własnego patrona, odznakę, proporczyk oraz emblemat.

 

§ 4

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

 

§ 5

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 7

 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 8

 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział II - Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

§ 9

 

1.Celem Stowarzyszenia jest

1) działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście, popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka komunikacji,

2) prowadzenie badań i prac projektowych odnośnie możliwego przebiegu tras rowerowych,

3) działanie na rzecz budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom,

4) propagowanie założeń zrównoważonego transportu: rower, komunikacja miejska, kolej, komunikacja rzeczna,

5) działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego,

6) promocja różnych aspektów ekologicznego stylu życia m.in.: sortowanie odpadów, recykling, popularyzowanie odnawialnych źródeł energii, ochrona cennych zasobów środowiska naturalnego, faworyzowanie transportu kolejowego kosztem samochodowego oraz wszelkich innych działań mających za zadanie ochronę środowiska naturalnego,

7) podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,

8) działanie na rzecz eliminowania barier architektonicznych nieprzyjaznych rowerzystom oraz osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, rodzicom z wózkami dziecięcymi,

9) działanie na rzecz budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom,

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) współpraca z organami administracji publicznej właściwymi do projektowania i budowy infrastruktury rowerowej,

2) monitoring działań organów administracji publicznej w zakresie rozwoju rowerowej infrastruktury,

3) monitoring istniejącego systemu dróg rowerowych i infrastruktury rowerowej oraz przedstawianie jak najdogodniejszych rozwiązań służącym rowerzystom,

4) działania na rzecz ograniczania i spowalniania ruchu samochodowego w mieście celem tworzenia odpowiednich warunków dla niechronionych uczestników ruchu drogowego

5) współdziałanie ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami mającymi podobne cele statutowe,

6) organizowanie zebrań dyskusyjnych i towarzyskich: konferencji, debat, szkoleń, warsztatów itp.,

7) poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, turystycznym oraz sportowym,

8) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych,

9) pomoc merytoryczna dla organizacji pozarządowych,

10) promowanie turystyki rowerowej,

11) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej,

12) publikowanie na stronie internetowej www.masa.bydgoszcz.pl aktualnych informacji na temat ww. zadań,

 

 

§ 10

 

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić współpracę z przedstawicielami władz pozarządowych, rządowych i samorządowych.

 

 

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

 

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto ukończył lat 16, w życiu kieruje się zasadami uczciwości i bliskie mu są cele działalności Stowarzyszenia. Członkowie niepełnoletni wstępują do Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

 

§ 12

 

Członkowie dzielą się na:

 

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych,

 

§ 13

 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, co najmniej 16-letnia, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym cudzoziemcem nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata na członka.

 

§ 14

 

Członek zwyczajny ma prawo:

 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

3) korzystać z pomocy Stowarzyszenia,

 

 

§ 15

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

2) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia,

3) obowiązek członka zwyczajnego do opłacania składek członkowskich

 

§ 16

 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 17

 

Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 

§ 18

 

Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, korzystać z pomocy Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

§ 19

 

Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 20

 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

 

§ 21

 

Członek honorowy posiada wszystkie obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku uiszczania składek członkowskich.

 

§ 22

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

2) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną,

4) śmierci członka,

 

2. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Walnego Zebrania, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

 

§ 23

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

 

2. Kadencja władz trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

 

3.Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów - przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba że pozostałe zapisy statutu stanowią inaczej.

4. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 24

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 25

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz do roku, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, na co najmniej 14 dni przed Walnym Zebraniem. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.


2. Drugi termin Walnego Zebrania przypada nie później niż w 14 dniu licząc od dnia pierwszego terminu.

§ 26

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

2) podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) nadawanie i odbieranie godności członka honorowego,

5) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

8) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

9) ustalanie wysokości składek członkowskich,

 

§ 27

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia,

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 28

 

Zarząd składa się z czterech osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeb.

 

§ 29

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności,

3) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,

4) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

6) zwoływanie Walnych Zebrań,

7) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

8) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,

9) rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

 

§ 30

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

 

§ 31

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 

1) nie mogą być spokrewnieni z członkami Zarządu Stowarzyszenia, nie mogą pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3) nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,

 

§ 32

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

4) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskami o absolutorium dla ustępującego Zarządu,

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

Rozdział V - Reprezentacja Stowarzyszenia

 

§ 33

 

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

 

 

 

Rozdział VI – Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

 

§ 34

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1) wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

2) dotacje, darowizny, subwencje, wpłaty sponsorów

3) składki członkowskie

 

§ 35

 

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia. Stowarzyszenie samodzielnie gospodaruje własnymi funduszami i majątkiem powierzonym. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na jego cele i potrzeby.

 

 

Rozdział VII - Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 36

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, Walne Zebranie może powołać likwidatora oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele charytatywne.

 

comments